Η προκήρυξη για την προέκταση προς Καλαμαριά και η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων

Jun 18th, 2009
Αττικό Μετρό

ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
(06/05/2009)

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή αγοράς(-ών):

Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει:

Εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης (ΟΜ) και της Μελέτης Εφαρμογής (ΜΕ), Κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού, Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμή και Θέση σε Λειτουργία του Ηλεκτρομηχανολογικού και Σιδηροδρομικού Εξοπλισμού του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά.

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. επιφυλάσσεται να κάνει χρήση της δυνατότητας της διάταξης του άρθρου 40 παράγραφος 3 περίπτωση ζ΄ της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ για νέα παρόμοια έργα.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
(02/06/2009)

Μελέτη, Κατασκευή και Θέση σε Λειτουργία της Επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά-
Παράταση προθεσμίας για την παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής.

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στο διαγωνισμό που διενεργεί, για την «Μελέτη, Κατασκευή και Θέση σε Λειτουργία της Επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά» με αριθμό αναφοράς RPF-194/09 για τον οποίο η σχετική προκήρυξη δημοσιεύθηκε στην ΕΕΕΕ S 90/12.05.2009 με κωδικό 2009/S 90-130201/12.05.2009 και στον ελληνικό τύπο («ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» στις 08.05.2009, «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» στις 08.05.2009, «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» στις 08.05.2009, «ΑΥΡΙΑΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» στις 08.05.2009, «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» στις 08.05.2009, «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ» στις 10.05.2009, «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στις 08.05.2009, «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ» στις 08.05.2009, «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» στις 11.05.2009 και «ΚΕΝΤΡΙ» στις 09.05.2009), αποφασίσθηκε η παράταση της αναφερόμενης στο σημείο IV.3.4) ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής. Ως εκ τούτου, η δημοσιευθείσα προθεσμία στο πεδίο IV.3.4) τροποποιείται ως εξής :

IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής :
από 22.06.2009 (15:00) τοπική ώρα
σε 10.07.2009 (15:00) τοπική ώρα.

Tags:
No comments yet.